Friday, January 13, 2012

pyetje/pergjigje


PYETJE DHE PERGJIGJE ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SI e kuptojmë termin "E Drejta Administrative"?
1. Përkufizimet Pozitive – Përcaktojnë normat që studiohen nga e drejta administrative dhe
2. Përkufizimet Negative – sipas të cilave e drejta administrative studion normat që i përkasin administratës dhe nuk i përkasin, përkatësisht studiohen nga ndonjë degë tjetër e së drejtës.
10. Me cilat degë të së drejtës ka raporte e Drejta Administrative?
E Drejta Administrative përfshin normat juridike që rregullojnë marrëdhëniet shoqërore në fushën e administratës shtetërore, tërësia e këtyre normave paraqet sistemin e drejtës administrative.
2. Pjesa e veqantë – normat juridike që rregullojnë zbatimin e parimeve të përgjithshme në degë konkrete të administatës shtetërore.
ermi organizatë kuptohet ne dy aspekte:
1. Në organizatat administrave kryhen punët e përgjithshme shoqërore;
2. Punët e përgjithshme shoqërore konsistojnë në ushtrimin e pushtetit, ushtrmin e shërbimeve për subjektin juridik me mundësi të shfrytëzimit të autorizimeve publike që nënkupton pushtet të deleguar.
8. E qka janë sipas Lobadenit?
2. Cilat janë fuknsionet apo veprimtaritë themelore të shtetit?
anë veprimtaritë ligjvënëse, ekzekutive dhe gjyqësore ligjvënëse, (parlamenti nxjerr ligje; qeveria ekzekuton në dy kuptime

37. Cilët janë parimet e punës në administratë?
8. Çka nënkupton parimi i ligjshmërisë dhe pse është i rëndësishëm për administratën?
Njihet edhe si gabim formal apo procedural. Ndahet në gabim formal esencial-që aplikojnë në vendosjen e qështjes dhe gabime formale joesenciale që ndikojnë në vendosjen e aktit.
Në dy mënyra: në rastin konkret të mos aplikohen norma e cila është dashur të aplikohet ose kur është aplikuar norma por aplikimi është bërë gabimisht në bazë të interpretimit të gabueshëm.
Vërtetim të gabueshëm të gjendjes faktike kemi atëherë kur nuk vërtetohen të gjitha faktet relavante për nxjerrjen e aktit.
Ekziston kur organi i administratës nxjerr aktim mbi realizimin e qëllimit tjetër e jo të atij që buron nga ligji. Shkenca juridike franceze merret me këtë qështje – keqpërdorimi i autorizimit. Në shtetet që bazohen në parimin e ligjshmërisë zhvillohet edhe parimi i diskrecionit apo çuarjes së lirë.
45. Çka paraqet parimi i m’vetësisë?
Paraqesin hapësirë të veprimit të saj brendapërbrenda kompetencave të caktuara me kushtetutë dhe ligj.
Kompetencat përkufizohen si e drejtë dhe detyrë e organit administrativ për ushtrimin e punës së caktuar administrative. Kemi dy ndarje: lëndore dhe territoriale.
50. Çka kuptojmë me parim të punës së hapur?
Me parim të punës së hapur nënkuptojmë hapjen e administratës para shoqërisë përkatësisht informimi i qytetarëve mbi punën e saj (Kjo bëhet përmes mjeteve të informimit publik).
51. A munden disa punë të jenë sekrete dhe cilat janë ato?
Normat juridike administrative janë ato rregulla të detyrueshme të sjelljes që vendosen ose sanksionohen nga shteti për rregullimin e marrëdhënieve shoqërore.
Këto norma dallojnë nga objekti i veqantë i rregullimit juridik.
Norma juridike administrative është bazë për lidhjen e marrëdhënieve administrative.
1. Nomat juridike administrative që rregullojnë marrëdhëniet shoqërore të cilat janë të përbashkëta për të administratën shtetërore. 2. Normat juridike administrative që rregullojnë marrëdhëniet shoqërore të nje dege të veqantë të administratës shtetërore.
56. Si realizohen normat juridike administrative?
Marrëdhëniet juridike administrative janë ato marrëdhënie që krijohen në fushën e veprimtarisë administrative.
Ato janë marrëdhëniet shoqërore juridike si të tilla dallohen nga marrëdhënia shoqërore në përgjithësi sepse rregullohen nga normat juridike administrative, ndërsa nga marrëdhëniet tjera shoqërore dallohen se kryhen në fushën e veprimtarisë administrative.
Njëra nga palët duhet të jetë doemos shteti i përfaqësuar nga organi i tij.
Faktet që shkaktojnë lindjen, ndryshimin dhe shuarjen janë aktet me karakter administrativ.
62. Si ndahen marrëdhëniet juridike administrative? Karakteri i vetë marrëdhënieve,Si kriter kryesor për ndarjen janë:
Organet e administratës: aktet juridike dhe aktet materiale.
Aktet juridike të adminsitatës nënkuptojmë shprehjen e vullnetit të organit me rastin e ushtrimit të punëve që janë besuar dhe me qëllim të shkaktimit të ndryshimeve, ndahen në të përgjithshme ose individuale.
1. Për të caktuar organizimin e brendshëm të organit dhe Rregullorja është akt juridik normativ i përgjithshëm i roganeve të administratës.
Ekziston udhëzimi fakultativ apo i padetyrueshëm si instruksion profesional. Udhëzimi është akt juridik normativ dhe nxjerret me qëllim të drejtimit, këshillimit ose dhënies së instrukcioneve të ndrsyhme lidhur me zbatimin e ligjit apo dispozitave tjera.
8. Ç’është urdhëresa?
Shpehja ajt administrativ ka prejardhjne franceze. Akti administrativ pëkufizohet:
1. Cilat janë elementet përmbajtjesore të aktit kushtetues?
1. a2. bMe akte materiale nuk shprehet autoriteti i organeve te administratës.
Me shprehjen organ administrativ tregohet një formacion individual ose kolektiv me organizimin e tij të brendshëm që është pjese përbërëse e aparatit administrativ. Me shprehjen person zyrtar tregon njeriun konkret që kryn funksion administrativ.
85. Çfarë marrëdhënie kanë organet administrative me ato ekzekutive?84. Çfarë marrëdhënie kanë organet administrative me ato ligjvënëse?83. Çka është sabordinimi?82. Cilat janë parimet kryesore në bazë të cilave zhvillohet marrëdhënia vertikale mes organeve administrative?81. Çka kuptojnë me dhënie të ndihmës juridike?80. Si vështrohet marrëdhëniet mes organeve të administratës?79. Çka paraqet mikro dhe makroorganizimi?78. Ç’janë shërbimet administrative?
77. Ç’janë fushat?
76. Ç’janë degët?75. Ç’janë sektorët?
74. Si klasifikohen veprimtaritë administrative?
1. 2. Të drejtat e karakterit funksional (shprehen në autorizimit e organit ekzekutiv që të përcaktojnë të drejtat dhe detyrat e organeve administrative shtetërore që realizohen përmes nxjerrjes së akteve për zbatimin e ligjeve).3. Të drejtat e karakterit personal (shprehen në autorizimet e organit ekzekutiv që ti emërojnë funksionet e organeve administrative shtetërore administrative që nuk emërohen dhe shkarkohen nga organi ligjëvënës.4. Të drejtat e karakterit financiar (shprehen në autorizimet e organit ekzekutiv që të përcaktojnë masat për shfrytëzim të mjeteve për punën e organeve të administratës).5. Të drejtat e ushtrimit të kontrollit ( shprehen në autorizimet e organeve ekzekutive që të ushtrojnë kontrollin ndaj organeve të administratës shtetërore).Format kryesore të decentralizimit janë: ndarja e sovranitetit përkatësisht federata, konfederata, decentralizimi territorial, vetëadministrimi lokal2. Kontrolli hierarkik.Kontrolli i brendshëm në organet e administratës shtetërore në esencë është kontroll i organeve më të larta ndaj organeve më të ulta të administratës. Kontrolli i brendshëm zhvillihet në 2 forma:Të dyja kto kontrolle kanë karakter juridik të pushtetit.Ndikimi i organit të specializuar administrativ mbi organet administrative dhe mbi zbatuesit tjerë me qëllim të siguritmit, të zbatimit të rregullt nga ana e atyre ligjeve e akteve nënligjore të organeve më të ulëta. 88. Çka kuptojmë me kontroll administrativ (të brendshëm).87. Çfarë mund të jetë kontrolli i punës së administratës?86. Pse organet gjyqësore mund të kontrollojnë organet administrative dhe çfarë mund të jetë?

No comments:

Post a Comment